Czy w momencie odłączenia się wspólnoty mieszkaniowej ze struktur spółdzielni wspólnota może żądać wydania od spółdzielni dokumentów oraz jakich? – zadaje pytanie zarząd SM  z Poznania.

  Odpowiedź można znaleźć w Art. 4 ust. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ustawa ta zobowiązuje zarząd spółdzielni do prowadzenia rozliczeń przychodów i kosztów  oraz ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego dla każdej nieruchomości osobno. Dodatkowo wszystkie przychody i wydatki tych nieruchomości powinna uwzględniać ewidencja wpływów i wydatków funduszu rentowego.

  Głównym celem prowadzenia ewidencji jest umożliwienie rozliczenia między wspólnota mieszkaniową, a spółdzielnią.

  Ustawa mówi także, iż nowo powstała wspólnota mieszkaniowa powinna dostać kopię tej ewidencji, ale także dokumentację dotyczącą stanu technicznego budynku po to, aby sprawdzić poprawności rozliczenia.

  Kolejnym zapisem w Art. 4 ust 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zapis, który zobowiązuje właściciela lub zarządcę budynku wielorodzinnego do posiadania dokumentacji o stanie technicznym budynku, jej przechowywania i aktualizowania.

  Kolejnym dokumentem, który zobowiązuje właściciela lub zarządcę nieruchomości do prowadzenia i przechowywania dokumentacji technicznej budynku jest Ustawa o własności lokali, która nakłada na właściciela lub zarządcę nieruchomości obowiązek przechowywania przez cały okres istnienia obiektu budowlanego całej dokumentacji oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie.

  Dodatkowo właściciel jest zobowiązany do tego, aby prowadzić dla każdej nieruchomości osobno książkę obiektu budowlanego, która jest przeznaczona do zapisywania kontroli stanu technicznego i przeprowadzonych badań, remontów i przebudowywania obiektu w okresie jego użytkowania.

  Wszyscy właściciele, którzy nie przechowują dokumentów związanych z obiektem budowlanym lub nie prowadzą książki obiektu budowlanego podlegają karze grzywny zgodnie z Art 93 ustawy Prawo budowlane.

  Dodatkowo zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, jest zobowiązany do sporządzenia protokołu dotyczącego przejęcia nieruchomości oraz jej dokumentacji technicznej w skład, której wchodzą książki obiektu budowlanego, przechowywania dokumentacji technicznej budynku oraz prowadzenia i aktualizowania spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w udziałach nieruchomości wspólnej w imieniu całej wspólnoty zgodnie z Art. 29 ust. 1b Ustawy o własności lokali.

  Nowo powstałej wspólnocie mieszkaniowej, która oddzieliła się od spółdzielni mieszkaniowej podlegają dokumenty dotyczące budynku a w szczególności dokumentacja techniczna budynku.

  Warto zauważyć, iż nowo powstała wspólnota mieszkaniowa, która jest nowym podmiotem prawnym dopiero rozpoczyna tworzenie i prowadzenie dokumentacji księgowej, dlatego że dokumenty księgowe istniejące przed utworzeniem wspólnoty mieszkaniowej nie są dokumentami wspólnoty i nie muszą być przekazane przez spółdzielnie mieszkaniową.

  Spółdzielnia mieszkaniowa jest zobowiązana do przekazania wspólnocie dokumentacji księgowej prowadzonej przed utworzeniem wspólnoty, tylko wtedy, kiedy wspólnota mieszkaniowa pozostawiłaby zarząd w rękach spółdzielni.

  W sytuacji, kiedy uchwale dotyczącej odłączenia się od spółdzielni towarzyszyła uchwała o odwołaniu z zarządu spółdzielni, to w takim wypadku spółdzielnia nie dysponuje dokumentami księgowymi wspólnoty mieszkaniowej.

 

Tags:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *